Taal

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal middel om in contact te zijn met anderen.

Taal logopedie Joure

Taal bestaat uit diverse onderdelen, bijvoorbeeld klankopbouw, woordenschat, zinsontwikkeling en taalbegrip. Wanneer kinderen een achterstand hebben op één of meer van deze gebieden, geeft dit vaak frustratie doordat ze onvoldoende begrepen worden door hun omgeving en/of  zich niet goed kunnen uiten. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Vroegtijdige signalering is dan ook belangrijk.  Hoewel er grote verschillen bestaan in de snelheid waarmee een kind zich taal eigen maakt, kan bij jonge kinderen aan de hand van de minimum spreeknormen (link) worden vastgesteld of de taalontwikkeling voldoende is of dat er redenen zijn tot zorg. Vanaf twee jaar kan al taaltherapie worden gegeven.

Wanneer een kind naar een logopedist wordt verwezen op grond van een vermoedelijke taalstoornis zal de logopedist onderzoek doen. Belangrijk is te weten waar het kind precies moeite mee heeft en in welke mate. Op grond van het taalonderzoek wordt een diagnose gesteld. Vervolgens bespreekt de logopedist deze met ouders en stelt ze een behandelplan op. Taaltherapie bij jonge kinderen verloopt spelenderwijs en ouders worden hierbij intensief betrokken.

Een logopedist behandelt ook kinderen met taalproblemen als gevolg van een beperking of handicap, denk hierbij bijvoorbeeld aan Downsyndroom.

Tot slot begeleiden logopedisten eveneens volwassen mensen met een taalstoornis. Dit betreft dan vaak mensen met afasie, een taalstoornis als gevolg van een neurologische aandoening als een CVA.

Menu