Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij  spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan deze therapie een oplossing bieden.

Speltherapie in Joure Friesland

Kinderen hebben meestal nog niet de woorden om te kunnen vertellen wat ze voelen, wat ze denken of waar ze mee zitten. In spel kunnen ze zich vrij uiten. Door de manier van volgen en reageren van de speltherapeut verdiept het spel zich, kan het kind zijn trauma’s verwerken en nieuw gedrag oefenen. De speltherapeut maakt kennis met het kind en zijn of haar ouders, doet een spelobservatie en stelt samen met de ouders doelen vast. Gedurende de speltherapie vinden er regelmatig oudergesprekken plaats om de ontwikkeling van het kind te volgen en waar nodig bij te sturen.

Eeuwkje Kraak is sinds 1993 speltherapeut en past speltherapie toe binnen de logopedie wanneer er sprake is van emotionele problematiek die de communicatie beperkt of belemmert. Dit kan zijn bij kinderen die door extreme verlegenheid of angst niet durven te praten, zoals selectief mutisme. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld kinderen die onzeker zijn door een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling of kinderen met spreekangst ten gevolge van stotteren.

Voor meer informatie over speltherapie zie www.speltherapie.net

Behandelfases

Observatiefase

Na het vaststellen van de hulpvraag, volgt er een observatiefase waarin de speltherapeut en het kind elkaar leren kennen, een veilige relatie wordt opgebouwd en de therapeut  inzicht probeert te krijgen in de problematiek van het kind.

Na de observatiefase, gemiddeld 3-5 spelsessies, volgt een oudergesprek en wordt de hulpvraag opnieuw geëvalueerd, geformuleerd en wordt het behandelplan opgesteld.

Spelfase

De therapeut volgt het kind in zijn/haar spel, brengt onder woorden wat er gebeurt en/of speelt mee. In het spel heeft het kind de gelegenheid om ingrijpende of traumatische belevenissen uit te spelen, emoties te uiten, gevoelens opnieuw te beleven en gebeurtenissen te verwerken. De speltherapeut biedt het kind de gelegenheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt hem/haar emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. Zij helpt het kind bij het herstel van eigen vermogens, zoals zelfvertrouwen, flexibiliteit en het ervaren van plezier.

Afbouwfase

Wanneer de doelstellingen behaald zijn, of er een andere reden is waardoor de behandeling beëindigd moet worden, begint de afbouwfase. De frequentie van de therapie neemt af en er wordt samen met het kind toegewerkt naar het afscheid.

De speltherapeut werkt met het hele systeem waarin het kind zich bevindt, dus ook met de leerkrachten, pedagogisch medewerkers, artsen, pedagogen, psychologen etc.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is een belangrijk onderdeel van de therapie. Ouders worden op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van het kind binnen de therapie en zij krijgen de ruimte om hun problemen en vragen met betrekking tot het kind voor te leggen aan de therapeut. Het is belangrijk dat de ouders open staan voor reflectie op eigen houding en gedrag ten aanzien van het kind zodat er een optimale situatie ontstaan voor het kind om te kunnen veranderen.

Menu